ความรู้น้ำมันเครื่อง

นํ้ามันเครื่อง หมายถึง นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่มีการสันดาปภายใน ซึ่ง

มีทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซล โดยจะทําหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ  ที่เคลื่อนไหวภายในเครื่องยนต์เช่น ลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยงเพลาลูกเบี้ยวและแบริ่ง   นํ้ามันเครื่องจะสร้างฟิล์มบางๆ เข้าไปแทรกอยู่ ระหว่างผิวหน้าของชิ้นส่วนต่างๆ เหล่านั้น เพื่อป้องกันการสัมผัสกันโดยตรง ของโลหะ ลดการเสียดสีลดแรงเสียดทาน และลดการสึกหรอ ทําให้เครื่องยนต์

มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น   ช่วยดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนต่างๆ   จะชําระล้างสิ่งสกปรกหรือเขม่า

และตะกอนที่สะสมอยู่ไหลปะปนมากับนํ้ามันเครื่องแล้วเขาสู่ไส้กรองนํ้ามันเครื่อง   นํ้ามันเครื่องจะแทรกเข้าไประหว่างลูกสูบ แหวนลูกสูบ และกระบอกสูบ เพื่อรักษาแรงอัดของเครื่องยนต์   กรดที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงทําให้ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ถูกกัดกร่อน นํ้ามันเครื่องจะเคลือบผิวชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ป้องกันการเกิดสนิมและทําให้ความเป็นกรดลดลงต่างๆ เป็นต้น         

นํ้ามันเครื่อง ผลิตจากการผสมนํ้ามันเครื่องลื่นพื้นฐาน (Base Oil) กับสารปรุงแต่งเพิ่มคุณภาพ (Additives) ในสัดส่วนต่างๆกัน  น้ำมันเครื่องพื้นฐาน(Base Oil)จะทําให้นํ้ามันเครื่องมีความหนืดหรือความข้นใส  ตามที่ต้องการ แบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่              

  1. น้ำมํนแร่ธาตุ (Mineral Oil)  เป็นน้ำามันหล่อลื่นพื้นฐาน(Base Oil) ซึ่งได้จากการกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียมโดยตรงแล้วผสมกับสารเคมีปรุงแต่ง(Additive)ชั้นดีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้น้ำมันเครื่องให้มีสารป้องกันการกัดกร่อน   สารป้องกันสนิม สารป้องกันการเกิดฟอง สารลดจุดไหลเท   สารรับแรงกดสูง สารลดการเสียดสีและ สารเพิ่มดัชนีความหนืด แต่มีคุณสมบัติด่อยกว่าพวกน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ และพวกสังเคราะห์แท้
  2. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์(Semi-Synthetic) เป็นการนำเนื้อน้ำมันพื้นฐาน(Base Oil)กลุ่มที่3ไปผสมกับการสารเคมีปรุงแต่ง(Additive)คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มคุณสมบัติให้น้ำมันเครื่องจึง ทำให้น้ำมันเครื่องนั่นมีสารป้องกันการกัดกร่อน   สารป้องกันสนิม สารต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศสารชะล้างและกระจายสิ่งสกปรก   สารป้องกันการเกิดฟอง สารลดจุดไหลเท   สารรับแรงกดสูง สารลดการเสียดสีและ สารเพิ่มดัชนีความหนืด สรุปมีคุณสมบัติคล้ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้แต่สู้สังเคราะห์แท้ไม่ได้แต่ดีกว่าน้ำมันเครื่องแบบแร่ธาตุ(Mineral Oil)
  3. เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้(Fully Synthetic Oil) เป็นการนำ เนื้อน้ำมันพื้นฐาน(Base Oil)กลุ่มที่3 หรือที่4 ไปผสมกับสารเคมีปรุงแต่งเกรดสูงเพื่อเพิ่มคุณสมบัตให้น้ำมันเครื่องมีคุณภาพดี ขึ้น มีอายุ การใช้ งานที่ ยาวนานกว่า แต่มี ราคาแพงกว่าน้ำมันแร่ธาตุสารปรุงแต่งเพิ่มคุณให้น้ำมันเครื่องจะช่วยท ให้ น้ำมันเครื่องมี คุณสมบัติ  ด้านการใช้ งานที่ เหมาะสมกับเครื่องยนต์เช่น   สารป้องกันการกัดกร่อน   สารป้องกันสนิม สารต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศสารชะล้างและกระจายสิ่งสกปรก   สารป้องกันการเกิดฟอง สารลดจุดไหลเท   สารรับแรงกดสูง สารลดการเสียดสีและ สารเพิ่มดัชนีความหนืด ฯลฯ สรุปเป็นนัำมันเครื่องที่ดีกว่าน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์และน้ำมันเครื่องแร่ธาตุ

น้ำมันเครื่องพื้นฐานแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม

1.กลุ่มที่1

2.กลุ่มที่2

3.กลุ่มที่3

4.กลุ่มที่4 (PAO)เป็นกลุ่มที่ดีกว่ากลุ่มที่ 1 – 3       

น้ำมันเครื้องจะมี คุณสมบัติทิ่ดีได้ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องพื้นฐานและ สารปรุงแต่งเพิ่มคุณให้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสม และจะต้องผ่านการทดสอบกับเครื่องยนต์หลายๆ ประเภทเป็นเวลานานตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและให้เหมาะสมกับ   การใช้งานของเครื่องยนต์แต่ละประเภทแบ่งตามชนิดความข้นใส(ความหนืด) เนื่องจากความหนืดจะมีส่วนสําคัญใน  การป้องกันการสึกหรอของชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ กล่าวคือหากนํ้ามันเครื่องที่  มีความหนืดน้อยเกินไป จะไม่สามารถคงสภาพเป็นฟิล์มบางๆ แทรกระหว่าง ผิวของโลหะ หรือถ้ามีความหนืดมากไป ก็ไม่สามารถถูกปั้มไปหล่อลื่นชิ้นส่วน   ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  • นํ้ามันเครื่องเกรดเดียว (Monograde) โดย SAE (Society of Automotive Engineers)  หรือสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกาได้วางมาตรฐาน  โดยแบ่งตามค่าความข้นใส ได้แก่ SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W อักษร W (คือWinter) สําหรับใช้ในเขตหนาว    และ SAE 20, 30, 40, 50 และ 60 สําหรับ ใช้ในเขตร้อน ตัวเลขมากยิ่งข้นมาก
  • นํ้ามันเครื่องเกรดรวม (Multigrade)เช่น SAE 0W-20, 0W-30, 0W-40,5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50,10W-60 เป็นต้น   เป็นการพัฒนานํ้ามันเครื่องให้สามารถใช้งานได้ทั้งสภาพอากาศร้อนและเย็น นํ้ามันเครื่องเกรดรวมจะมีค่าดัชนีความหนืดสูง สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความร้อนภายในเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องที่มีค่าดัชนีความหนืดต่ำกว่าและ นํ้ามันเครื่องเกรดเดียวแบ่งตามเกรดหรือชั้นคุณภาพที่ใช้งานกับประเภทเครื่องยนต์  ซึ่งมีหลายสถาบันเป็นผู้แบ่งเกรดแต่มาตรฐานที่แพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐาน API โดยสถาบันปิโตรเลียม  แห่งสหรัฐอเมริกา (American Petroleum Institute) ที่กําหนดมาตรฐาน     นํ้ามันเครื่องโดยแบ่งออกตามประเภทของเครื่องยนต์ ดังนี้
  • นํ้ามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์เบนซิน จะใช้อักษร S (Station Service) นําหน้า เรียงตามลําดับได้แก่ API: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM และสูงสุดในปัจจุบันคือ SN โดยประกาศเมื่อ 2553  A, B, C,.., N เป็นการแบ่งระดับชั้น  คุณภาพของนํ้ามันเครื่องที่ได้พัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
  • นํ้ามันเครื่องสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล จะใช้อักษร  C (Commercial Service) นำหน้า เรียงตามลำ ดับ ได้แก่  API: CA, CB, CC, CD, CD-II, CE, CF-4, CF,   CF-2, CG-4, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS , CJ-4 และสูงสุดในปัจจุบันคือ CK-4 และFA-4 ประกาศ ใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2560
  • ประเทศไทยมีการจําหน่ายนํ้ามันเครื่องเกือบทุกชั้นคุณภาพ ยกเว้น SA,SB, CA, CB เนื่องจากเป็นชั้นคุณภาพที่ไม่มีสารเติมปรุงแต่งหรือมีน้อยมากจึง ไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้งาน ซึ่งตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกําหนด

ลักษณะและคุณภาพของนํ้ามันหล่อลื่น ได้กําหนดห้ามไม่ให้มีการจําหน่าย นํ้ามันเครื่องชั้นคุณภาพดังกล่าวแล้ว API บงบอกถึงคุ ณภาพและประสิทธิ ภาพของน มันเครื่อง โดยน้ำมั นเครื่อง  ที่จําหน่ายในปัจจุบันส่วนใหญ่มีการระบุ API ที่มีอักษร S และ C อยู่ด้วยกัน   ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ กับ เครื่องยนต์ เบนซิ นและดี เซล เช่น  API: SF/CF, CG-4/SG

มาตรฐานของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป กําหนดโดยสมาคมผู้ผลิต ยานยนต์ในทวีปยุโรป (ACEA : Association of European Automotive  Manufacturers) เช่น ACEA A3/B4-12 (สําหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขนาด เล็กส่วน-12 คือปีค.ศ.ที่ได้แก้ไข้ข้อกำหนดใหม่ของปี2012 สำหนับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2012),   ACEA E4 (สําหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่) เป็นต้น

มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น กําหนดโดยองค์กรมาตรฐานรถยนต์ของ ประเทศญี่ปุ่น (JASO : Japan Automotive Standard Organization) เช่น  JASO DH–1 (สําหรับดีเซล)

มาตรฐานกลาง (Global) ซึ่งสมาคมผู้ผลิตเครื่องยนต์ในประเทศ  สหรัฐอเมริกา (EMA : Engine Manufacturers Association) ในทวีปยุโรป (ACEA) และประเทศญี่ปุ่น (JAMA : Japan Automobile Manufacturers Association) ได้ร่วมกําหนดขึ้น เช่น Global DHD–1 และ DLD–1 (สําหรับดีเซล ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) เป็นต้น

มาตรฐานเฉพาะของผู้ผลิตเครื่องยนต์แต่ละชนิด เช่น BMW :longlife-LL-01, -LL-04 , Mercedes Benz : MB Approval  229.3, 229.5,226.5 , Volkswagen : VW 502/505.00, 502/505.01, VW:504/507.00 , Prosche-A30,- A40 เป็นต้น

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อน้ำมันเครื่อง

1.มีเลขทะเบียน เช่น ธ.พ. 519007.18/2561

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมธุรกิจพลังงาน  เพื่อให้นํ้ามันเครื่องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสมรรถนะของเครื่องยนต์โดยกําหนดวิธีการให้ผู้ค้านํ้ามันที่เป็นผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้จําหน่ายที่ใช้เครื่องหมายการค้าของตนเอง ต้องแสดงสูตรการผลิต และผลการทดสอบทางเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน และชั้นคุณภาพ

ของนํ้ามันเครื่องที่ผู้ค้านํ้ามันจะจําหน่าย ให้กรมธุรกิจพลังงานให้ความเห็นชอบ (ขึ้นทะเบียน) และกําหนดเลขทะเบียนนํ้ามันเครื่องให้ผู้ค้านํ้ามันนําไปแสดงบนฉลากเพื่อให้ผู้บริโภคได้สังเกต โดยผู้ค้านํ้ามันจะต้องผลิต

น้ำมันเครื่องให้ ได้ มาตรฐานตามที่ กรมธุระกิจพลั งงานกำาหนดและให้ ความเห็ นชอบไว้และกรมธุรกิจพลังงาน มีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำมันเครื่องจากผู้ ค้าน้ำมั นแต่ละรายที่ ได้ รับความเห็ นชอบเป็นประจำ ทุกปีเพื่อนำมา ตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ  ตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 กําหนดโทษผู้ค้า นํ้ามันและผู้ประกอบการที่จําหน่ายนํ้ามันเครื่องที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ หรือมี คุณภาพแตกต่างไปจากที่ได้รับความเห็นชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และสําหรับผู้ที่ทําการปลอมปน นํ้ามัน หรือกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันทําให้นํ้ามันเครื่องมีลักษณะและ คุณภาพแตกต่างไปจากที่กําหนดและให้ความเห็นชอบ หรือลดคุณภาพ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  ทั้งนี้สามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ที่ส่วนตรวจสอบ สํานักคุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงาน  หมายเลข โทรศพทั 0 2-794 -4224  หรือ 08-9205-2333 โทรสาร02-794-4200  หรือแจ้งผ่านพลังงานจังหวัดในภูมิลําเนาของท่าน

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยตรวจคนรายชื่ อผู้ ค้า น้ำมันและเลขทะเบี ยนที่ ได้ รับความเห็ นชอบจากเว็ บไซต์ กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่ม พัฒนามาตรฐานน้ำมันหล่อลื่น  สำนักคุณภาพน้ำมันเชื้อเพล งกรมธุรกิจพลังงาน โทรศัพท์ 0 2794 4206, 0 2794 4211, 0 2794 4214-5 โทรสาร 0 2794 4200

2.มีเกรดมาตรฐานด้านการใช้งาน API และเกรดความหนืด SAE

ตามที่แนะนําไว้ในคู่มือประจํารถซึ่งจะระบุเกรด หรือมาตรฐานด้านการใช้งาน และชนิด ความหนืดที่เหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่ละรุ่น

3.รายละเอียดของฉลากบนภาชนะบรรจุนํ้ามันเครื่อง

จะต้องระบุชื่อของผู้ผลิต หรือผู้นําเข้า หรือผู้จําหน่าย มีชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ที่ได้รับความเห็นชอบ มาตรฐานการใช้ งาน ชั้นคุณภาพ ชนิดความหนืดข้อแนะนําการใช้งาน ปริมาณที่บรรจุ

4.สถานที่จําหน่าย

ควรจะเป็นสถานที่เปิดเผย หรือน่าเชื่อถือ หรือเป็นร้านค้า ตัวแทนจําหน่ายของบริษัทฯ โดยตรง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า